TERMÉKEK

  PARTNEREINK

  A K-SYS KERETRENDSZER

 BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER 

 

 

 

 

 

 

SpeditOrg rendszer -- a szállítmányozási cégek ügyviteli rendszere

A SpeditOrg rendszer egy speciális igényeket kielégítő, felhasználói szoftver. Szállítmányozással foglalkozó szervezet(ek) részére készült ügyviteli programcsomag. Tehát nem egyetlen programról van szó, hanem az adott célok megvalósítását biztosító programok együtteséről. De a rendszer nem csak ezen programokat, hanem az azokat összekapcsoló, működésüket vezérlő, kezelésüket egységesítő keretet, keretrendszert is jelenti. Jelent továbbá egy, a számítástechnikai megoldástól független ügyviteli rendszert is. Ebben az ismertetőben a rendszert elsősorban számítástechnikai, informatikai szempontból ismertetjük. Az ügyviteli rendszerre vonatkozóan célunk a meglévő rendszer lehetoség szerinti legteljesebb mértékű megtartása, de tapasztalatunk az, hogy kisebb nagyobb mértékű módosítás minden korábbi partnerünk esetében szükségessé vált (vagy vált volna).

A rendszer céljai
Abból a tényből fakadóan, hogy a SpeditOrg rendszer speciális profilú (szállítmányozó) szervezet (kft.) részére készült, határozhatók meg céljai is. Eszerint a kövező célok fogalmazódtak meg:

 • A szakmai tevékenységek technikai támogatása
 • A munkaszervezés, munkavégzés korszerűsítése
 • Az információs rendszer egységesítése
 • Egyéb ügyvitel illesztett támogatása

A pontokba szedett célok jelentése:
- Szakmai tevékenység itt elsősorban a szállítmányozói és a vámügyintézői bonyolítói munkát jelenti. A technikai támogatás alatt a munka során "gyártandó" dokumentumok (formanyomtatványok, űrlapok, bizonylatok, levelek stb.) gépesítését értjük.
- A korszerűsítést a papírmunka lehetőségekhez mérten legnagyobb mértékű csökkentésében, a manuális kartotékrendszerek, nyilvántartások gépre vitelében látjuk. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy nem célja a rendszernek a felsorolt területek ellátásához szükséges szakmai ismeretek pótlása, vagy helyettesítése! A cél csupán a szakértő ügyintézok számára egy korszerű eszköz biztosítása, mellyel saját munkájukat könnyebben, hatékonyabban végezhetik.
- Az egységesítést két szempontból tekinti a rendszer céljának. Egyfelől a személyek szintjén, másfelol a szervezet szintjén. Ez azt jelenti, hogy olyan nyilvántartások kialakítása a cél, melyben minden információt csak egyszer, egy helyen kell tárolni, viszont a több, különböző szempont szerint összetartozó információk minden szempont szerint "együtt láthatók".
- Bár a rendszer elsősorban "szállítmányozási" rendszer, jogos igény, hogy a vállalkozás teljes ügyvitelét a lehető legteljesebben támogassa. Ne csak a szállítmányozási illetve vámügyintézői szempontból legyen egységes, hanem a kapcsolódó, elsősorban pénzügyi, számviteli, irányítási területen jelentkező igényeket is vegye figyelembe.
A feladata(i) a rögzített célok lehető legteljesebb megvalósítása. Ez természetesen konkrét feladatok megoldását jelenti. A megvalósított funkciók csoportosíthatók a célok szerint is, de a leírás szerkezete miatt itt mégis "területenként" rögzítjük azokat. A feladatok egy része közvetlenül a célokból következik, más része származtatott, járulékos feladat, részben az átalakított ügyviteli rendszerhez, részben annak számítástechnikai megoldásához kapcsolódik.

Szállítmányozói feladatok

 • Szállítmányozói megbízások (diszpozíciók) fogadása, tárolása
 • > Vasúti export - import szállítások bonyolításának támogatása
 • Kamionos egyedi export - import szállítások bonyolításának támogatása
 • > Kamionos gyűjtő export - import szállítások bonyolításának támogatása
 • Konténeres export - import szállítások
 • Vagonbérleti (járműbérleti) megállapodások illetve charter járatok kezelése
 • Szállítmánybiztosítás bonyolításának támogatása
 • Szállítmányozási feladatokhoz szükséges iratok automatikus generálása

Számviteli feladatok

 • Bejövő számlák rögzítése(egyszerű és összevont)
 • Kimenő számlák készítése(több típus)
 • Számlák nyilvántartása
 • Forint és devizaszámlák kezelése
 • Banki bizonylatok kiállítása
 • Banki értesítők rögzítése
 • Pénztárkezelés támogatása
 • Főkönyvi feladás elkészítése
 • Főkönyvi rendszer illesztése

Gazdálkodási feladatok

 • Eszköznyilvántartás
 • Anyag- és áruraktár funkciók kezelése
 • Bér- és munkaügyi funkciók támogatása (külső programillesztéssel)

Vezetői feladatok

 • Vezetői információs rendszer
 • Likviditás ellenőrzés
 • Utókalkuláció
 • Partnernyilvántartás
 • Ügyintéző nyilvántartás, terhelés kimutatás

Titkári feladatok

 • Ügyfél nyilvántartás
 • Levelező rendszer
 • Irattári rendszer

Egyéb feladatok, szolgáltatások

 • Munka és folyamatszervezés, határidő figyelés
 • Rendszer karbantartás, felügyelet, statisztika
 • Partnerek, ügyfelek információs rendszere

A rendszer felépítése
A teljes rendszer két részből, az adatbázisból és a különböző programokból áll. Mindkettő összefüggésben van a rendszer környezetével.

A rendszer környezete
A feladat jellegéből fakadóan a rendszer szorosan kötodik a számítógépes hálózathoz. A hálózat feladata az egyes munkahelyek összeköttetésének biztosítása, illetve a munkahelyek összekapcsolását a központi számítógéppel. Bizonyos biztonsági feladtok - használati, hozzáférési jogok, adatvédelem - ellátása ugyancsak a hálózat segítségével valósul meg.

A rendszer működési elve
A rendszer relációs adatbázis elven alapuló információ tárolást, és folyamatszemléletű, ínteraktív információ kezelést, feldolgozást valósít meg. Az adatbázis jelenleg FoxPro2.6 (Visual FoxPro vagy MS-SQL lehet).

Poziciószám rendszer

A poziciószám felépítése
A rendszer működése, működtetése szempontjából az egyik legfontosabb kérdés a pozíciószám rendszer ismerete. A rendszer minden szintjén, valamennyi elemet ennek segítségével azonosíthatunk. Eszerint egységes rendszerben kezelhetők a szerződések, megbízások, feladatok, köntösök. Tehát nem kizárólag a számítógépes feldolgozás, hanem a rendszerezett nyilvántartás miatt szükséges ilyen rendszer felállítása. A teljes pozíciószám 13 jegyű. A jegyek jelentése ezen belül eltérő.

A rendszer "szintjei"
A szállítmányozási rendszerben jelenleg 3 szintű nyilvántartást jelent.

 • SZERZŐDÉS szint. A cég szerződéseinek, keretmegállapodásainak nyilvántartására a pozíció szám első 3-5 jegye szolgál.
 • MEGBÍZÁS szint. Az egyes szerződésekhez kapcsolódó megbízásokat 8-10 jegyű pozíciószámmal azonosítjuk. Ennek első jegyei megegyeznek a vonatkozó szerződés számával.
 • ÜGYLET szint. A feladatok további részletezésével, ügylettípusokra bontásával áll elő ez a szint. Egy-egy ügylet 13 jegyű kóddal azonosítható. Első jegyei a vonatkozó megbízás számával egyeznek meg.

Speciális kapcsolattal kezeljük ugyanebben az azonosító rendszerben a refakcia megállapodásokat, illetve a gyűjtő (vagy ilyen jellegű) járatok kezelését.
A pozíció számban szintenként kódolt információ és sorszám jellegű adat is elofordul. Egyes kódok jelentését kódtár írja le, amelynek a rendszer indításakor feltöltött értékkészlete van, de amely az igények változásával módosítható is.
A pozíciószám rendszer a fenti hierarchikus adattárolási renden felül biztosítja az elérési jogosultság alapján a kívánt biztonságot is. Eszerint minden pozíció típus tetszoleges elérési joghoz lehet kötve. Ezáltal biztosítható, hogy adott típusú új adatrekordokat csak a kijelölt felhasználók készíthetnek.
A már létező adatrekordok elérésére általános szabály, hogy minden felhasználó csak a "saját" adatrekordjait módosíthatja. Kivétel ezalól az idegen pozíció használatára jogosított felhasználó, és az az eset amikor a pozícióra csak hivatkozás történik egy alacsonyabb szintű rekord létrehozásakor.

A pozíciószám használata
A pozíciószámnak a rendszer és az adattárak felépítéséből fakadóan nagy jelentősége van a felhasználó szempontjából. Az információk elérése, módosítása, munkafolyamatok indítása, listák, kimutatások, bizonylatok készítés során elengedhetetlen a pozíciószám ismerete. A pozíciószám teszi elérhetővé a különböző adattárakban szereplő adatokat.

A folyamatszervezési rendszer
Az rendszer egyik szolgáltatása a folyamatszervezési rendszer (work-flow). Ennek lényege, hogy az úgynevezett "Felhasználó definiált menük" alapját képező funkció (máshol művelet) sor is a pozícióhoz, illetve a felhasználóhoz rendelhető, és az adott munkához paraméterezhető. Ez lehetőséget ad a személyes munkák olyan nyilvántartására, amely az adott munkát, mint folyamatot őrzi, a készültségi állapotra és részhatáridőkre vonatkozó információkkal együtt.

.

.

KERNEL Informatikai Fejlesztő Kft. 1993-2009.

.