TERMÉKEK

  PARTNEREINK

  A K-SYS KERETRENDSZER

 BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER 

 

 

 


 

Mi az a K-SYS keretrendszer?

A K-SYS egy integrált informatikai és ügyviteli keretrendszer, ami:

 • Egységes kezelési felületet biztosít különböző feladatok megoldásához.
 • Hálózatos működésével biztosítja a több munkaállomáson folyó párhuzamos munkavégzés feltételeit.
 • Lehetőséget nyújt külső programok beinstallálására.
 • Támogatja a feladatok munkafolyamatként való kezelését.
 • Lehetővé teszi gazdasági események automatikus kezelését.
 • Adatvezérelt: definíciós adattáblákban tárolt módon működik.
 • Képes a kezelési környezetet és az adatelérést definiált jogosultságok alapján korlátozni az egyes felhasználók számára.

A K-SYS filozófia

A K-SYS rendszer nem egyetlen program, amelynek fix felépítése és zárt algoritmusa van, nem is pusztán egy moduláris rendszer, melynek moduljairól mondható el ez, a modulok jól definiált kapcsolatával együtt.
A K-SYS:

 • rendszerszervezési módszer, esetleg elv,
 • ezen alapuló eszköz
 • és végül az ezen eszközzel előállított keretrendszer illetve alkalmazás.

A rendszerszervezési elv alatt működő szervezetek, cégek informatikai rendszerére illetve ennek megoldására vonatkozó elképzelést kell érteni. Rendszer alatt tehát az előbb említett gazdasági egységeket, ezek tevékenységeinek, irányításának összeségét értjük, nem kizárva a szoros gazdasági környezetet sem. A rendszerszervezés tartalma alatt pedig ezen tevékenységek, feladatok illetve hatások leírását, rendszerezését, szabályaik megfogalmazását gondoljuk. A rendszerszervezés célja egyfelől a pontos megismerés, megértés ennek segítségével az esetleges ellentmodások kiszűrése, a hatékony működést biztosító modell alkotása, másfelől persze olyan modell felállítása, mely alkalmas a számítógépi alkalmazásra. A K-SYS rendszer elvi alapjai segítséget nyújtanak a rendszerszervezési munkában azzal, hogy valamilyen általános modellt illetve modell elemeket előre kidolgozva készen kínálnak. Ez persze azt is jelenti, hogy ez a módszer nem lesz alkalmas minden szervezetre, minden működéstípusra, stb. Abban viszont reménykedhetünk, hogy ott, ahol alkalmas lesz, valóban hatékony megoldást jelent, hiszen nem kell az alkalmazónak egy új rendszert kidolgoznia, mivel egy kész, működő rendszert alkalmazhat. A K-SYS rendszer rögzített elemei sok tekintetben elvi jellegűek, ami az alkalmazónak azt jelenti, hogy a konkrét alkalmazásnál rugalmasan lehet azokat megkötni, paraméterezni.

Milyen a K-SYS-re épülő informatikai rendszer

A K-SYS keretrendszer egy magas szintű eszközkészletet és rendszerszervezési módszert jelent, ami valójában egy csupasz megoldás. A konkrét informatikai és ügyviteli szoftver termék létrehozásához egyrészt a K-SYS keretrendszer konkrét környezethez adaptálása, másrészt a "K-SYS-es filozófiájú" applikációk létrehozása szükséges. Ezek között természetesen létre kell hozni a kapcsolódási felületet (pl. adat és paraméter átadások). Az informatikai rendszer fő alkotóelemei, és azok tartalma a következő:

 • Operációs rendszer. A rendszer magja. Ez két dolgot takar, a munkaállomások alaprendszerét (pl. DOS, WINDOWS), és a hálózatos működés alaprendszerét (pl. NetWare, Netbios).
 • Filekezelő (pl. a NetWare file server).
 • Adatbázis-kezelő. Jelenleg ez a FoxPro 2.6 (DOS és/vagy Windows) Visual FoxPro, SQL Server 7.0 vagy az Oracle7.
 • K-SYS keretrendszer. A K-SYS keretrendszer egy informatikai és ügyviteli keretrendszer. Ez tartalmazza az alapvető felhasználói és adatkezelő funkciókat (pl. keresés, leválogatás, input, output).
 • K-SYS alkalmazások. A K-SYS keretrendszer eszközeiből, K-SYS objektumokra felépített informatikai és ügyviteli programok és megoldások a K-SYS alkalmazások (pl. nyilvántartások, iktatás, pénzügy-számvitel, tervezés, termelés-követés, controlling).

A K-SYS-re épülő informatikai rendszer tulajdonságai

 • Egy információs rendszerben sok féle, különböző forrásból származó, eltérő szerkezetű adat egységes kezelése szükséges. Ennek érdekében a rendszerben az adatállományok kezelésére alkalmas egységes funkciók vannak. Ilyenek az adatkeresésre, az adatcsoport leválogatására, adateloszlás vizsgálatára szolgáló eszközök, a különböző szintű objektumokat egységesen kezelő nyomtató eszköz stb.
 • A hálózatos működés lehetővé teszi, hogy a felhasználók több munkaállomáson párhuzamosan dolgozva ugyanazon adatokat - jogosultságuk figyelembe vételével - lássák, egy adat módosítása valamelyik munkaállomásról azonnali hatállyal a többi munkaállomásról is látható. Tetszőleges számú felhasználó beléptethető a rendszerbe.
 • Külső programok, mint szövegszerkesztő, adatátviteli program stb. beinstallálható a keretrendszerbe.
 • A folyamatkezelő eszköz segítségével lehetoség van típus ügymenetek definiálására, azokhoz típus elintézési módok megadására, amihez pedig határidők köthetok, illetve a tényleges elintézési idejük adminisztrálásával a határidők betartása, vagy be nem tartása kimutatható.
 • Eseményekhez kapcsolódó programindítás lehetséges, ami azt jelenti, hogy bizonyos események definiálhatók (pl. egy bizonyos típusú pénztárbevétel), és ezen események bekövetkezésekor automatikusan lefuthat a megfelelo eseménykezelő program (pl. az adott típusú befizetések nyilvántartásába adatbevitel indítása).
 • A felhasználók számára definiálható, hogy milyen adatokhoz férhet hozzá, milyen programokat indíthat, illetve kialakítható egy egyedi felhasználói menü, ami egyetlen billentyű leütésére megjelenik a képernyőn, és felkínálja a felhasználó munkaköréhez hozzárendelt funkciókat.

A rendszer adatbázisáról

A rendszerben az adatok egy központi adattároló egységben (szerver) kerülnek tárolásra táblázatos formában, ún. adattáblákban. Az adattábláknak funkciójuk szerint két fő csoportja van.

 • Technikai adattáblák. Ezek a rendszer definíciós és rendszer adminisztrációs adattáblák, ezekkel a felhasználó közvetlenül nem találkozik. Ezek tartalmazzák az adatbázisok nyilvántartását, szerkezeti definícióit, a programok nyilvántartását, és egyéb olyan adatokat, amelyekre a K-SYS rendszernek az utasítások végrehajtásakor szüksége van.
 • Funkcionális adatállományok. Ezek szolgálnak a munkához szükséges, a munka során képződő információk tárolására. Tartalmuk szerint lehetnek alap adattáblák (kódtárak, törzsadat táblák) és forgalmi adattáblák (különböző nyilvántartások).

A rendszer objektumai

A K-SYS keretrendszer objektumai a következő csoportokba sorolhatók:

 • Adattáblák. Definiált a név, szerkezet, index, kezeléshez szükséges jogok
 • Ügyszámrendszer. Speciális azonosító rendszer, amely a legkülönbözőbb tevékenységi területeken lehetové teszi a feladatok (tervezett, elvégzendő, végrehajtott) és az azokkal kapcsolatos tevékenységek, folyamatok egyértelmű azonosítását és nyomon követését.
 • Programok. Külső és belső programok installációja is lehetséges.
 • Funkciók. (tevékenységek)
 • Főmenü-struktúrák. A program több főmenü-struktúrát képes felkínálni, a főmenü-struktúrákat moduloknak hívjuk.
 • Felhasználói menük (folyamatok).
 • Eseményekhez kapcsolódó algoritmusok.
 • Előre definiált információlekérdezések.
 • Listaformátumok, jelentések

  1. Táblaformátumok.
  2. Leválogatási környezetek.
  3. Típus dokumentumok és bizonylatok.
  4. Piramisok.

 • Felhasználók. Definiált a név, saját környezet, jogok, státuszok.
 • Rendszer paraméterek.

A keretrendszer adaptációjakor a felsorolt eszközök, objektumok definíciói a rendszer definíciós adattáblákba kerülnek, amely megoldással a rendszer "átláthatóvá" válik a felhasználók számára és "nyitottá" más rendszerek felé.

A rendszer funkcióiról

A rendszer funkciói adattábla kezelő funkciók, információkereső funkciók, szervezési funkciók, általános irodai funkciók és rendszerkarbantartó, -felügyelő funkciók szerint csoportosíthatók.

 • Adattábla kezelő funkciók. A K-SYS rendszer ezekre a funkciókra kész megoldásokkal rendelkezik. Ezek a programok egységes felhasználói felülettel jelennek meg. Az adattáblák kezelését egyedi módon végző programok is szükségesek a rendszerben, ezek az adatbázis-kezelő rendszerből kialakított képernyőprogramok.
 • Információkereső, -feldolgozó funkciók. Az információs funkciók alatt a rendszer információ kezelő funkcióit értjük. Ezek az adatbeviteli és adattábla karbantartó programokra és az előre definiált lekérdezésekre támaszkodó funkciók. A kért információ lehet rekord szintű, adattábla szintű illetve összefüggéseken alapuló. Rekord szintű információ lekérdezést tesznek lehetové a karbantartó programok és az ún. gyorsinformációs rendszer. Adattábla szintű lekérdezések elsősorban listákkal lehetségesek. Az összefüggéseken alapuló lekérdezések több adattábla felhasználásával az adatok azonossága alapján felállított relációk, vagy más logikai összefüggés alapján készülhetnek. Ilyen eszköz a K-SYS rendszerben az SQL leválogatás.
 • Szervezési funkciók. A szervezési funkciók alatt a rendszer folyamat vezérlő eszközét és az ezzel szervesen összefüggo hierarchikus ügyszámrendszert értjük, valamint a programok egy olyan csoportját, amelyek ügyintézési eszközként is szolgálnak (adattábla kezelési funkciójukkal párhuzamosan). Az ügyszámos folyamatkezelő program lehetőséget nyújt egy munka megkezdésekor a munka típusának megadása után az ahhoz kapcsolódó adatbevitelre, informácógyűjtésre, egy már megkezdett munka kidolgozásakor a szükséges információkezelési és outputkészítési teendők elvégzésére, illetve a munka lezárására, ad-acta státuszba helyezésére. A munkák részfeladatokra bontásához és a tevékenységek kapcsolatrendszerének kezeléséhez a hierarchikus ügyszámrendszer nyújt segítséget.
 • Általános irodai funkciók. A számológép, szövegszerkesztő program, hálózati üzenő rendszer, elektronikus levelezés, számítógépes konferencia, naptár, irattár, kommunikáció.
 • Rendszerkarbantartó, -felügyelő funkciók. Az adattáblák szerkezeti ellenőrzésére, relációs ellenőrzésére, a rendszerdefiníciók ellenőrzésére szolgáló funkció csoport.

Főmenük, modulok

A rendszert elindítva a képernyő felső sávjában egy főmenüsor jelenik meg. A főmenü- és almenüpontok teszik lehetővé a rendszerfunkciók összességéből egy célszerűen leszűkített résznek az elindítását a felhasználó számára. A menü többféle lehet, attól függően, hogy melyik ún. modult állítjuk be. 8 modul, azaz 8 különböző menü definiálható, amik más-más funkciók elvégzését támogatják.

A folyamatkezelő rendszer

A K-SYS rendszer támogatja a munka folyamatként történő kezelését. A folyamatok kezelésének az alapja az ügyszám. Az ügyszám kapcsolja össze a különböző adatállományokat, folyamatokat, programokat. Minden ügytípushoz definiálható egy, vagy több folyamat, így az ügyszámból kiindulva a rendszer irányítani képes az ügy intézésének folyamatát. A munka indításakor meghatározható, hogy az alapértelmezés szerinti, vagy a felhasználó által választott egyéb folyamat tartozzon a munkához. Az ügyszámhoz rendelt folyamat ún. felhasználói menü formájában jelenik meg. A folyamat az adott munkához paraméterezhető.
Egy felhasználói menü funkciókból, almenükbol és az ezekhez tartozó időtartam és ismétlési adatokból áll.
A folyamatkezelő rendszer lehetoséget ad a személyes munkák olyan nyilvántartására, amely az adott munkát, mint folyamatot őrzi, a készültségi állapotra és részhatáridőkre vonatkozó információkkal együtt.

Az ügyszámrendszer

Az ügyviteli rendszer által magába foglalt fő adattáblák:

 • Bejövő szerzodések nyilvántartása a vállalkozási egységárakkal. Itt kell nyilvántartani a vállalat által kapott megbízásokat, azaz a vállalat "céljait".
 • Kimenő szerződések nyilvántartása a vállalkozási egységárakkal. Itt kell nyilvántartani a vállalat alvállalkozói, eszközhasználati szerződéseit.
 • Megbízások nyilvántartása. A bejövő szerződések keretén belüli részteljesítésekre szóló megbízások nyilvántartása.
 • Saját teljesítmények nyilvántartása. Itt szerepelnek a bejövő szerzodések, a "célok" teljesítésének eseményei a teljesítés dátumával, a teljesített mennyiséggel, a teljesítmény típusával.
 • Igénybevett teljesítmények nyilvántartása. Itt szerepelnek az igénybevett alvállakozói teljesítmények és eszköz felhasználások a teljesítés dátumával, a teljesített mennyiséggel, a teljesítmény típusával.

Az ügyviteli rendszerben a többszintű ügyszám alkalmas az adatbázisban több szempont szerinti logikai rendszerezettség megvalósítására:

 • Bejövő szerzodések és a saját teljesítmények ügyszámos összekapcsolása. A saját teljesítéseket meg kell feleltetni a megfelelő bejövő szerződésnek.
 • Kimenő szerződések és igénybevett teljesítmények ügyszámos összekapcsolása. Az igénybevett alvállalkozói teljesítményeket és eszközhasználatokat meg kell feleltetni a megfelelő alvállalkozói, eszközhasználati szerződésnek.
 • Bevételek ügyszámos rendszerezése. A kimenő számlák rendszerezése a hozzájuk kapcsolódó saját teljesítmény típusa szerint és időszakok szerint.
 • Költségek ügyszámos rendszerezése. A bejövő számlák rendszerezése a hozzájuk kapcsolódó alvállalkozói teljesítmény vagy eszközhasználat típusa szerint és időszakok szerint.
 • Ügyszám szerinti eredményelemzés. A bevételek és a kiadások rendszerezése a teljesítmények típusai szerint és időszakok szerint.
 • Főkönyvi eredmény ügyszámos alábontása. Az alapbizonylatok ügyszámmal történő rendszerezése a fokönyvi csoportosítás további alábontására nyújt lehetőséget szerzodések szerint vagy szerzodések alatt definiált alügyszámok szerint.

Adatvédelmi rendszer

A rendszer többszintű adatvédelemmel, és üzemeltetési biztonságot fokozó szolgáltatással rendelkezik. A védelem kétszintű, egyrészt támaszkodik a hálózati operációs rendszer szolgáltatásaira, másrészt a keretrendszer mindenféle hozzáférést (indítás, megtekintés, írás) jogosultsághoz köt. Mindez sokoldalú szabályozást jelent.

 • A keretrendszer által nyújtott adatvédelem. A keretrendszer két adatvédelmi szolgáltatása a státusz és a jog. A különböző rendszerfunkciók elérhetősége a felhasználói státusz függvénye. A Státusz egy 16 bitből álló sorozat. A bitsorozat minden felhasználóra egyenként beállítható. A státuszhoz hasonlóan a jog is 16 független jelből (bitből) áll. A rendszer elemei - adattáblák, funkciók, programok, folyamatok, ügyszám típusok, listák, iratok - mind joghoz köthetők. A jogok és státuszok minden bitje el van nevezve a könnyebb kezelhetőség érdekében.
 • A hálózathoz kapcsolódó jogok. A rendszer Novell NetWare hálózaton működik. Ezáltal lehetséges az egyes könyvtárak, fájlok gyakorlatilag fizikai védelme. A könyvtárakhoz rendelt írási, olvasási, törlési stb. jogok az egyes felhasználókhoz, illetve felhasználói csoportokhoz vannak rendelve. Két fő könyvtárat kezel a rendszer. Az egyikben a felhasználók saját adatai, személyes információi vannak. Emiatt itt minden felhasználó csak a saját könyvtárában levő adatokat éri el, mind írásra, mind olvasásra. A másik főkönyvtár a közös információk tárolására szolgál. Itt a felhasználó csoportba sorolásától függően bizonyos adatokat csak olvasni tud, írni nem. Ezzel fokozottan biztosíthatók a kódtárak, törzsadatok. A rendszeren kívüli felhasználók számára minden könyvtár teljességgel elérhetetlen. További lehetőség a titkosítás. Ez lehetővé teszi azt is, hogy még a hálózati rendszergazdát (supervisor) beleszámítva is csak egyetlen felhasználó férjen hozzá az állományhoz.

.

.

KERNEL Informatikai Fejlesztő Kft. 1993-2009.

.